Info
 
Actueel


Lezing Wet Natuurbescherming

20-04-2017

Naar een proactieve vorm van natuurbescherming met de nieuwe Wet natuurbescherming

Meer natuur, minder knel. Een utopie?

Donderdag 20 april was onze bijeenkomst over de nieuwe Wet natuurbescherming in de Raadszaal van het Stadhuis in Eindhoven. Dank aan dagvoorzitter Annet Goltstein, de sprekers Sander Hunink en Arjan Ooms en natuurlijk ook alle aanwezigen!

We kijken terug op een leerzame middag met een duidelijk verzoek van Sander en Arjan tot actie om onze natuur proactief te beschermen en te ontwikkelen. Dus meer nestgelegenheden creëren, gebieden met elkaar in verbinding brengen en ideale leefomstandigheden ontwikkelen voor soorten zoals de alpenwatersalamander. Kortom: actief zoeken naar kansen, in plaats van passief opvolgen van regeltjes. Alleen dan kunnen beide doelen van de nieuwe wet behaald worden. De doelstelling van de nieuwe Wet natuurbescherming bleek namelijk tweeledig: Bescherming en ontwikkeling van gebieden en soorten én doorgang van economische ontwikkeling. Je leest het goed: de nieuwe wet vraagt om samenwerking tussen de vakgebieden ecologie en economie. Een grote uitdaging aangezien we in de praktijk vaak genoeg hebben gezien dat ecologie en economie als water en vuur zijn. De enthousiaste en vakkundige geluiden uit de zaal ten aanzien van een actieve vorm van natuurbescherming waren donderdag desalniettemin veelbelovend.  Maar of deze nieuwe wet inderdaad zal leiden tot ‘meer natuur en minder economische en ecologische knel’ hangt af van de bereidheid en welwillendheid van het bevoegd gezag (provincies, maar zeker ook gemeenten) om programmatisch en proactief aan de slag te gaan met onze mooie gebieden en bijzondere soorten. Actie dus!

Met Sander Hunink doken we de nieuwe wet in en stonden we stil bij de kansen, uitdagingen en bedreigingen van een meer flexibele Wet natuurbescherming. Arjan Ooms liet zien hoe hij in de praktijk stadsnatuur actief versterkt  door het realiseren van projecten waarin vogels, vleermuizen en biodiversiteit centraal staan. Ondanks dit verschil in theoretische en praktische benadering van de beide heren was hun boodschap ten aanzien van de nieuwe Wet natuurbescherming eenduidig: We moeten van een passieve vorm van natuurbescherming naar een meer actieve vorm van natuurbescherming. Het is een reactie die niet uit mag blijven sinds de randvoorwaarden m.b.t. natuurbescherming flexibeler zijn geworden. Deze flexibiliteit moet leiden tot minder economische knel. Maar het blijft een Wet natuurbescherming... Dus laten we proactief te werk gaan om onze natuur te beschermen, herstellen en ontwikkelen. Want alleen wanneer we actief een buffer aan gebieden en soorten opbouwen kunnen we zonder schade aan onze natuur economische ontwikkeling toelaten. ‘Meer natuur, minder knel’ aldus Sander en Arjan. Arjan illustreerde de actieve werkwijze met enkele kleinschalige voorbeelden. Zo liet hij zien hoe biodiversiteit in de stad heel snel een impuls kan krijgen door het inzaaien van bloemrijke bermen waar bijen en vlinders op af komen. Niet alleen goed voor de natuur, maar ook nog eens voor ons levensgeluk!

De nieuwe Wet natuurbescherming vraagt dus om een meer actieve vorm van natuurbescherming en –ontwikkeling. Dit zal niet gemakkelijk zijn. Het vraagt om een geheel andere houding en werkwijze van het bevoegd gezag. Provincies, maar ook gemeenten, zullen actief kansen moeten zoeken en realiseren. ‘Het bevoegd gezag zal meer moeten handelen vanuit de geest van de wet, in plaats van vanuit de letter van de wet’, aldus Sander Hunink. Enfin… de boodschap is duidelijk: stil zitten kan niet meer. Wij zijn benieuwd waar de nieuwe Wet natuurbescherming ons brengt. Gelukkig zijn er veel enthousiaste en vakkundige groepen en individuen om met elkaar de uitdaging van de nieuwe wet aan te gaan.

Heeft u interesse in de presentaties van de middag? Stuur dan een e-mail naar info@trefpuntgroeneindhoven.nl.

 

Project Batrooms

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/regionaal-nieuws/artikel/4249261/er-zijn-teveel-bomen-gekapt-op-de-aalsterweg-en-daarom-staat-er-nu-een-vleermuizenhotel.aspx

Batrooms is de naam van een nieuw ‘hotel’ in Eindhoven dat donderdag 12 mei zijn deur opent. Het hotel staat op een zes meter hoge paal op terrein van Brabant Water aan de Aalsterweg, is 1.30 bij 1.30 meter groot en mikt op een exclusieve doelgroep: die van vleermuizen, in allerlei soorten en maten. Alleen voor Batman is Batrooms een tikje te krap.
Het vleermuizenhotel dient ter compensatie van het verlies aan groen. Toen begin vorig jaar hier de aanleg van de busbaan op de Aalsterweg werd voorbereid, sneuvelde er een vijftal bomen te veel. De esdoorns en kastanjes waren geliefde verblijfsplekken voor vleermuizen en hadden bovendien een belangrijke verbindingsfunctie voor vleermuizen kolonies kolonieën op het tegenovergelegen landgoed Eikenburg.
Batrooms is bekostigd uit een speciaal potje ; een compensatiefonds voor groen dat verloren is gegaan. „Daar zijn, sinds kort, ook voorzieningen voor vogels en vleermuizen mee te realiseren”, zegt Arjan Ooms van MU-S (Met U Stadsnatuur). „En dat is hier dus gebeurd.” Bij het project hebben diverse partijen, waaronder de gemeente, Trefpunt Groen Eindhoven Brabant Water en MU-S samengewerkt. Vleermuisspecialisten Leo Klok en Frans Hijnen zorgden voor advies.
Het vleermuizenhotel is geplaatst op.........

(zie art. E.D. 10-05-2016)

Twee huiszwaluwtillen met lokgeluiden geplaatst.

In Acht aan het eind van de Waalstraat en op het terrein van de volkstuinen Aanschot (VTV) in de Aanschotse Beemden

Plaatsing til Aanschotse Beemden

https://www.youtube.com/watch?v=l_5W9lYlos0


Project faunavoorzieningen gemeentelijke gebouwen.

Projectleiders van woningbouwcorporaties, pensioenfondsen, architecten, maar ook gewone burgers kijken de laatste paar jaar steeds meer naar de gemeente Eindhoven. Wat doet de gemeente Eindhoven aan biodiversiteit voor haar gebouwen?
Het bevorderen van de biodiversiteit in Eindhoven is één van de bestuurlijke doelen geworden, waarover jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording wordt afgelegd.
De gemeente Eindhoven heeft derhalve voor de eigen organisatie duidelijk ambities, doelen en activiteiten op het gebied van duurzaamheid en milieu geformuleerd. Deze zijn te lezen in het actieprogramma “Duurzaam & Maatschappelijk; zo doen wij dat!”. MU-S schreef een onderzoeksrapport en voert de resultaten van dit onderzoek uit op inmiddels twee gemeentelijke gebouwen (BS scholen). De rest van de gemeentelijke gebouwen volgt. 

Zie art E.D. 25-11-2016

 

Zorg voor stadsvogels in Eindhoven; bijzondere carrousel-til geplaatst voor spreeuwen.

 

De ventweg van de Eindhovense weg; een prachtig groene omgeving waar afgelopen zaterdag in de dierenweide van familie Sanders woonruimte voor vogels is gecreëerd. Een bijzondere, zes meter hoge carrousel-til voor met name spreeuwen maakt nu onderdeel uit van dit groene landschap.
‘De spreeuw wordt net zo zeldzaam als de mus. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw holt het aantal van deze zwart gespikkelde vogel hard achteruit’ aldus Arjan Ooms van MU-S. Daarnaast biedt de carrousel-til woonruimte voor vleermuizen en zwaluwen.
De til is door MU-S (Met U Stadsnatuur) geplaatst. Dit in samenwerking met vrijwilligers van Stichting Stadsnatuur Eindhoven. Met opzet aan de stadsrand van Eindhoven, om stad en platteland qua biodiversiteit aan elkaar te verbinden. Planten en dieren kunnen zich dankzij deze verbindingszones gemakkelijk verplaatsen van het ene naar het andere gebied.

Verderop, in de wijk Bokt, is er via onderlinge buurtcontacten ook nog nestgelegenheid geplaatst voor de steen-, kerk- en bosuil, de torenvalk en voor kleinere zangvogels zoals vliegenvangers en de grote gele kwikstaart. Buurtgenoten hebben hierin geparticipeerd.
De gemeente Eindhoven en de provincie Noord Brabant hebben het totale project financieel ondersteund.

 

http://www.ed.nl/regio/eindhoven/speciale-nestvoorziening-in-eindhoven-voor-spreeuwen-1.4962796

 

 

Huiszwaluwtil Blixembosch aan de Ella Fitzgarldlaan is geplaatst

 

https://www.youtube.com/watch?v=LUeo9mJxNGU

 

Vogelleven in Blixembosch

 

Huiszwaluwtil

 

Het stond al in het Eindhovens dagblad: in Blixembosch is de eerste Huiszwaluwtil geplaatst. Gerealiseerd door MU-S (Met U stadsnatuur) met medewerking van een zeer gedreven bewoner die zijn voortuin ter beschikking stelde voor het plaatsen van dit nieuwe onderkomen voor huiszwaluwen. En dit is hard nodig want het gaat nog steeds niet goed met de huiszwaluwen in Eindhoven. Het initiatief 3 jaar geleden om kunstnesten te plaatsen bij mensen in de wijk heeft in Blixembosch geleid tot een verdubbeling van het aantal broedparen maar in Acht is het aantal broedparen gehalveerd in die periode en bij het Henri Dunant park is de huiszwaluwstand stabiel. Uit de stadvogeltellingen in 2014 blijkt dat de huiszwaluwen in Nederland een herstel laten zien maar dat met name in Brabant de aantallen nog steeds teruglopen.
Een van de belangrijkste redenen is dat er onvoldoende mogelijkheden zijn voor huiszwaluwen om een nest te bouwen. De vogels broeden vrijwel uitsluitend aan huizen en gebouwen onder een ruime overstek die bij voorkeur wit is. Bij veel huizen ontbreken de overstekende dakranden en dakgoten of ze zijn van kunststof en metaal dat te glad is om de klei tegen aan te metselen. In de Amerikaanse wijk zijn wel dakoverstekken en brede dakgoten en er is dan ook een kolonie van huiszwaluwen aanwezig met iets meer dan 20 broedparen in 2014. Om deze kwetterende muggenvangers (niet onbelangrijk om van een rustige zwoele zomeravond zonder muggen te genieten) aan meer nestelmogelijkheden te helpen is midden op een plaats waar meerdere huiszwaluwen broeden een huiszwaluwtil geplaatst. De til heeft 16 kunstnesten en mogelijkheden voor de zwaluwen om zelf een nest te bouwen.
We hopen dat naast de terugkerende zwaluwen ook de jongen van vorig jaar hier een nieuwe stek vinden en gebruik gaan maken van de nieuwe woningen, zodat we ook in de toekomst kunnen genieten van hun capriolen in de lucht en het gezellige gekwetter.

 

Harrie van der Leij

 

 

 

Biodiversiteit lessen op de Karel de Grote School

 

https://www.youtube.com/watch?v=ImIjdXyRD9U&feature=youtu.be

 

Eindhoven streeft naar nieuwe vormen van natuur- en duurzaamheidseducatie.
Niet langer geregisseerd vanuit de gemeente, via het inmiddels gesloten milieueducatiecentrum, maar in aansluiting met initiatieven her en der in de stad.

MU-S werkt ook mee aan deze vorm van Natuur- en Duurzaamheids Educatie. Er zijn samenwerkingsvormen aan het ontstaan tussen de scholen en het buitengewoon onderwijs met actieve mensen en bedrijven in de buurten (zie map artikelen).

 

 

Mus en Spreeuw haken af......

 

Het onderzoek is gebaseerd op tel-lingen van vrijwilligers die in 25 Euro-pese landen cijfers hebben geleverd. Ze hebben de populaties van 144 soorten in kaart gebracht. De onderzoekers pleiten voor het uitbreiden van groene zones in steden en maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer, en voor het reserveren van meer stukken landbouwgrond voor vogels.

 

Art. Volkskrant 04-11-2014 (zie de map artikelen)

 

 

DE GOUDEN ZWALUW 2014


De prijs is binnen!                                                                                                      12 juni 2014

Uitgereikt door Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) in Park Sonsbeek in Arnhem.

De MU-S ‘Met U Stadsnatuurprojecten’
Voor de niet aflatende, vindingrijke wijze waarop men aandacht vraagt voor de stadsnatuur en telkens weer kansen weet te benutten om haar in Eindhoven te vestigen; in, om en tussen de mensen.

 

 

http://www.nederlandscultuurlandschap.nl/GoudenZwaluw/uitnodiging_GoudenZwaluw.html


De Folder van Met U-Stadsnatuur is klaar! (zie de map artikelen)

Interview Eindhoven Dichtbij

http://www.dichtbij.nl/eindhoven/wonen/artikel/3254324/portret-arjan-ooms-wil-een-rijk-gevarieerde-stadsnatuur-terugbrengen-in-eindhoven.aspx

Project Villapark/Apollohuis Interview Eindhovensdagblag 11-02-2014

Schrie-kast Apollohuis E.D. 11-02-2014.pdf

Dijksma: ook je achtertuin is natuur

 

Het kabinet wil dat burgers en bedrijven zich meer met natuur in hun omgeving gaan bemoeien zodat de overheid zich meer met de grote lijnen kan bezighouden. Dat staat in de 'Natuurvisie' van staatssecretaris Dijksma.

Daarnaast moet economische groei met natuurbehoud worden gecombineerd, in plaats van dat ze gezien worden als tegenpolen. "In een natuurgebied kan een hoop niet. Maar je kunt je ook afvragen: wat kan wel." Als voorbeeld noemt Dijksma recreëren in een waterwin-gebied.

Ook wordt het begrip 'natuur' wat Dijksma betreft verruimd. Een stuk landbouwgrond met een strook veldbloemen er omheen is ook 'natuur' volgens die nieuwe definitie.

 

http://nos.nl/artikel/634722-dijksma-ook-je-achtertuin-is-natuur.html

 

 

 

 

Home  |  Info  |  Foto's  |  Projecten  |  Artikelen  |  Stadsvogels  |  Links  |  Reacties  |  contact